49.1. х. Анчова бичкия-х. Момина поляна-вр. Картала-вр. Косица

Оценете
(1 глас)

49.1. хижа Анчова бичкия-хижа Момина поляна-вр. Картала–вр. Косица – качване

Денивелация – 1100 м., време на движение – 4.00 – 4.30 мин., разстояние – 10.2 км.

Маркировка: от х. Анчова бичкия до седловина Горна Джемина – бяло-синьо-бяло и ЗКМ, от седловина Горна Джемина до вр. Косица – бяло-червено бяло и ЗКМ.

2014-02-16 101108

 Изтегли: GPS трак

    Началото на туристическата пътека е от северната страна на хижа Анчова бичкия - Абаджиева, при водослива на реките Исипаната и Косица. Мястото, където пътеката се отделя от черния път, е добре маркирано, като вляво от разклона има масивен трафопост. Тръгва се в югоизточна посока срещу течението на Исипаната река, по десния /северния/ долинен склон. От дясната страна остава долинното разширение в местността Анчова бичкия. От лявата страна е рида Паскалското, който е странична издънка на основния Момин рид. Върви се по широка алея с нова и гъста маркировка. По пътеката има и колова маркировка, въпреки че се върви само през гора. От х. Анчова бичкия-Абаджиева към хижа Момина поляна може да се продължи и по черния път, но по него много се заобикаля. 20 мин. след началото пътеката достига до широка поляна. На поляната излиза и черният път, като пресича Исипаната река по каменен мост в южния край на поляната. Денивелацията от х. Анчова бичкия до поляната с черния път е 250 м. или около половината от общата денивелация до х. Момина поляна. При поляната пътеката свършва и се продължава по черния път. Пътят завива на северозапад и се изкачва към билото на рида Паскалското. Ридът Паскалското е вододелен рид между Исипаната река от юг и Моминска река от север. Пътят се изкачва на билото на рида и продължава със завои по него в югоизточна посока. Някои от завоите могат да се съкратят по преки маркирани пътеки. 40 мин. след излизането на черния път се достига до вековна букова гора /60 мин. след началото/. Гората се пресича по пряка пътека, като отдясно на около 50 м. от пътеката има чешма с три чучура и пейки до нея. Веднага над чешмата се излиза на обширната билна Сеньова поляна.

    От долната поляна до Сеньова поляна са изкачени още около 250 м. денивелация. Черният път минава по северната страна на поляната, където са поставени нови информационни табла и пейки за почивка. Туристическата пътека с колова маркировка минава по южния край на поляната в близост до горския пояс. На Сеньова поляна излиза и черен път от север, откъм махала Зеленика, както и туристическа пътека от хижа Паскалска ливада /Горна Кордела/. От м. Сеньова поляна до х. Момина поляна се върви само по черния път с много малък наклон нагоре. Гората около пътя вече не е букова, а борова. 25 мин. след чешмата в началото на Сеньова поляна се достига до разклон към х. Комитски валог /Горската хижа/ /85 мин./. 5 мин. по-късно пътят извежда до малка поляна отдясно с наклон на запад /90 мин./. В най-ниската западна част на поляната е разположена хижа Комиски валог. На разклона се подминава информационна табела, излиза се от гората в местността Момина поляна и след 5 мин. се достига до х. Момина поляна /95 мин./.

     Към билото на планината може да се продължи по маркирана пътека и от двете страни на хижата. От източната страна на хижата се минава покрай пълноводна чешма. Пътеката се вие на серпентини през борова гора и поляни в югоизточна посока. Преди няколко години в района вилня ураган и местността беше затрупана с паднали дървета. Сега пътеката е почистена и премаркирана. 30 мин. след хижата се излиза над горския пояс на голата седловина Краварника между върховете Картала /Орлов камък/ /2031 м./ от юг и Момин чукар /1849 м./ от север. От хижа Момина поляна до седловината се изкачва около 200 м. височина. От билния връх Картал на север се отделя Момин рид, който е много стръмен и с добра видимост във всички посоки. В миналото от вр. Картала на север по Момин рид се спускал път, който водел към с. Дивчовото. Този път бил охраняван от крепост намираща се на седловина Краварника. Крепостта най-вероятно била дървена, защото от нея днес на седловината не се забелязва нищо, освен трасето и. При седловина Краварника от основния Момин рид в северозападна посока се отделя страничния рид Паскалското. При седловина Краварника има разклон. На север през вр. Момин чукар по билото на Момин рид слиза пътека към село Дивчовото. В югоизточна посока пряка пътека води към  местността Гьолджука /Гьола/ и хижа Планински извори. Тази пътека може да се използва само през лятото. През зимата пътеката е лавиноопасна, защото пресича много стръмните северни склонове на главното било и лавинния Момин улей. От седловина Краварника към главното било на планината се продължава в южна посока по Момин рид. Чрез къси серпентини покрай коловата маркировка се изкачва източния склон на вр. Картала. Зимната колова маркировка и лятната пътека минават на около 200 м. източно от върха. 35 мин. след седловина Краварника пътеката излиза югоизточно от вр. Картала на билната седловина Горна Джемина /160 мин./. Седловината е голо и равно плато, около което няма високи върхове. Денивелацията между седловините Краварника и Горна Джемина е 200 м. Името Джемина е свързано с Еленската базилика от южната страна на планината. Някога имотите наоколо принадлежали на манастира при Еленската базилика. След завладяване на България от турците църковните земи са предадени на джамията в турското тогава с. Антон. Оттогава започнали да казват на джамийските имоти Джемина. На седловина Горна Джемина има важен кръстопът. Горна Джемина се пресича от запад на изток от билната пътека Ком-Емине. От север излиза пътеката от х. Момина поляна, а на югоизток се отделя пътека към с. Антон. Всички пътеки, които пресичат Горна Джемина са маркирани със ЗКМ.

      От седловина Горна Джемина към вр. Косица се продължава по билото на планина, като се върви на запад по пътеката КЕ. Денивелацията оттук до вр. Косица е съвсем незначителна. Билото в района южно и западно от вр. Картала е платовидно и голо. По него има само няколко малки групи скали и ниски възвишения. 30 мин. след кръстовището при седловина Горна Джемина пътеката изкачва и заобикаля от север и малко под котата му слабо изразения вр. Чемериката /2036 м./ /чемерика - вид отровно растение//190 мин./. Върхът е слабо изразен и не е отбелязан на повечето карти с името си, но е на-високият връх в района. Върхът е с няколко метра по-висок от околните върхове Картала, Паскал и Косица. 25 мин. след вр. Чемериката се заобикаля от юг и малко под котата му и вр. Паскал /2029 м./. /215 мин./  Южната страна на върха е покрита с камъни и заобикалянето му става по-бавно. От билната пътека двухилядниците Картала и Паскал представляват само купчина от камъни, без триангулачни точки отгоре. След вр. Паскал се продължава на запад и след още 25 мин. се достига до вр. Косица /2001 м.//240 мин./. Върхът е затревен и платовиден, като на темето му има голяма бетонна триангулачна точка.  

 01

 От местността Анчова бичкия към централното било

04

 Хижа Анчова бичкия-Абаджиева

07

 Разклонът на туристическата пътека и черния път до хижа Анчова бичкия

06

 Трафопостът до разклона на пътеката и черния път

08

 Първата поляна и края на пътеката. Към х. Момина поляна се продължава по черния път.

10

 Мястото на излизането на пътеката на черния път

11

 На първата поляна се продължава към х. Момина поляна по черния път

56

 От билото към м. Анчова бичкия и рида Паскалското

 12

 Чешмата с трите чучура под Сеньова поляна

 14

 Сеньова поляна

 55

 Ридът Паскалското с Първа поляна и Сеньова поляна

 19

 Хижа Комитски валог /Горската хижа/

 20

 Хижа Момина поляна

53

От билото към х. Момина поляна

 27

От х. Момина поляна се тръгва към билото покрай чешмата

28

Над гората на седловина Краварника 

29

Мястото на влизане на пътеката в гората от седловина Краварника

33

От седловина Краварника към вр. Картала

36

Разклонът на седловина Горна Джемина

38

От седловина Горна Джемина на изток към вр. Тетевенска Баба

41

И на запад към върховете Чемериката, Паскал и Косица

42

Назад към вр. Картала и седловина Горна Джемина

44

От вр. Чемериката на запад към върховете Паскал и Косица

61

От вр. Косица назад и на изток към хижа Момина поляна и върховете Момин чукар, Паскал и Картала

64

Бетонната триангулачна точка на вр. Косица

65

От вр. Косица на изток

2014-02-16 101149

 Профил на маршрута

Прочетена 10591 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм